Affärs- och bolagsjuridik

Det förekommer en mängd olika affärs- och bolagsjuridiska ärenden dagligen inom Europabusiness.

Bolagsjuridik
Bolagsjuridik avser huvudsakligen dokument som är förenade med ändringar i aktiebolagsregistret hos Bolagsverket. De arbeten vi gör hänförliga till bolagsjuridik är:
• bildning av aktiebolag
• bolagsstämma
• protokollskrivning
• bolagsordning
• firma
• val och ändring av styrelse
• aktier
• aktiebok och aktiebrev
• räkenskapsår
• hembudsförbehåll
• aktiekapitalökning, nyemission
• aktiekapitalökning, fondemission
• konvertibla skuldebrev
• nedsättning av aktiekapital
• fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag
• likvidation

Affärsjuridik
Med affärsjuridik avser vi på Europabusiness följande:
• att skaffa lokaler
• att skaffa rörelsekapital
• att teckna avtal
• att lämna kredit och få betalt
• att teckna försäkringar
• att råka i tvist
• att komma på obestånd

Att skaffa rörelsekapital
En rörelse kan finansieras på olika sätt men det sker mestadels genom en kombination av egna och lånade medel samt leverantörskrediter. För att få låna pengar av en bank (den viktigaste långivaren) krävs det säkerheter i form av fastighets- eller företagsinteckningar eller någon form av borgensåtagande. Europabusiness hjälper till att bedöma vilken form av säkerhet som skall lämnas i olika situationer.

Att teckna avtal
Våra klienter kan på olika sätt ingå avtal. Dels kan man ingå avtal med sina leverantörer och dels med sina kunder. Europabusiness hjälper till vid upprättande av avtal. Vi hjälper till att upprätta avtal vid överlåtelse av rörelse eller vid överlåtelse av aktiebolag.

Att råka i tvist
Om någon av våra klienter är föremål för en process, antingen att någon har stämt vår klient eller att vår klient önskar stämma någon annan kan vi hjälpa till med advokatkontakter. Vid det första mötet med advokaten brukar frågor om rättsskyddsförsäkring förekomma varför det kan vara idé att ta med sig gällande försäkringshandlingar.

Att komma på obestånd
Om man saknar förmåga att i rätt takt betala sina fakturor, är man på obestånd. Ett obestånd kan medföra att man blir utsatt för inkasseringsåtgärder och senare blir föremål för ackordsförhandlingar enligt ackordslagen, hamna i en situation om likvidationsplikt eller riskera en konkurs.