Starta Stiftelse

Har ni planerat att starta en stiftelse men inte riktigt vet var ni ska börja och tycker att det verkar krångligt? Inga problem, vi på Europabusiness tar hand om hela ärendet!

Krävs det några särskilda tillstånd?

För de flesta formerna av stiftelser krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Med ett tillstånd hos Länsstyrelsen kommer därefter denna myndighet att skicka en förfrågan till Skatteverket om att skapa ett organisationsnummer för den nya stiftelsen som ska startas. Utöver detta krävs det inget särskilt tillstånd för att starta en stiftelse.

Vi hjälper er med alla ansökningar som krävs!

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet), genom vilken verksamhet ändamålet ska tillgodoses och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer) av förmåner från stiftelsen. Själva dokumentet som stiftelseförordnandet finns nedtecknat i kallas stiftelseurkund. En stiftelse ska förvaltas av en styrelse eller en förvaltare.

En stiftelse är i de flesta fall inte skattskyldig på samma sätt som ett företag. Hur skattskyldigheten ser ut beror dock på vilken typ av stiftelse det rör sig om.

  • Familjestiftelse är skattskyldiga för alla inkomster. Skattesatsen är densamma för familjestiftelser som för aktiebolag.
  • Pensionsstiftelser är endast skattskyldiga för avkastningsskatt. Denna typ av stiftelse bildas av en arbetsgivare för att trygga pension för de anställda.
  • Personalstiftelser har i normalfallet oinskränkt skatteskyldighet, men är samtidigt skattemässigt gynnade. Även denna typ av stiftelse bildas av en arbetsgivare, för att främja de anställdas välfärd. Företaget avsätter medel till stiftelsen, och får i gengäld dra av hela detta belopp. Om stiftelsen har till enda syfte att ge finansiell hjälp till de anställda vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom behöver den bara skatta för fastighetsinkomster.
  • Utbetalning från vinstandelsstiftelser ska skattas av de anställda, och är inte sjukpenninggrundande. En vinstandelsstiftelse förvaltar en del av företagets vinst och delar ut denna till de anställda efter en viss tid. Sociala avgifter läggs på avsättningarna till stiftelsen, och utbetalningen till den anställda beskattas, vid tidpunkten för utbetalningen, som inkomst av tjänst. Pengarna ska stå inne i minst tre år, och minst en tredjedel av de anställda ska omfattas av systemet.

Om stiftelsen främjar ett allmännyttigt ändamål, som idrott, kultur, omsorg om barn och ungdomar eller vetenskaplig forskning, är stiftelsen inte skattskyldig.

För att starta stiftelse måste det finnas en egendom: detta kan vara pengar, fastigheter eller aktier. Det måste också finnas ett gåvobrev, ett dokument såsom ett testamente eller någon annan handling som anger hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen. En stiftelse måste också alltid ha ordet stiftelse i sitt namn. De flesta stiftelser måste registreras hos Länsstyrelsen såsom avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och andra verksamhetsstiftelser. Detta därför att denna myndighet ser till att stiftelsen bildas på rätt sätt. Därefter är det också Länsstyrelsen som ser till att den drivs på rätt sätt, och slutligen avvecklar en stiftelse när det efterfrågas.

Skatteverket är den myndighet som därefter kommer att skapa ett organisationsnummer åt stiftelsen. Stiftelser som inte ska registrera sig hos Länsstyrelsen är stiftelser som riktar sig till vissa familjer eller bestämda personer, vinst- och resultatandelsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser. Dessa registrerar sig direkt hos Skatteverket.

Den vanligaste formen av stiftelse är en avkastningsstiftelse. Det är en stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att den avkastningen från tillgångarna delas ut. Det kan ske genom stipendier eller anslag till forskning och liknande. En av de mer ovanliga formerna av stiftelser är stiftelseägda företag. Ett sådant exempel är Mercuri Urval Sverige. Anledningen till att skapa en sådan stiftelse är att företagsgrundaren önskar bevara företaget så som det är även efter dennes död: alltså att det inte kan köpas upp, splittring av ägarmakt och styrning eller helt enkelt av skatteskäl när det kommer till ett generationsskifte i ett familjeföretag. I denna form är det vanligast att stiftelsen har en styrelse som sköter alla angelägenheter. Styrelsen är dock alltid bunden till att besluta utifrån vad som står i stiftelseurkunden (gåvobrevet eller testamentet). Ett annat sätt att sköta en stiftelse är via en så kallad anknuten förvaltning. Det kan då vara en bank, en kommun, en ideell förening och inte en styrelse då alltså.

En stiftelses kapital ska förvaltas under lång tid. Det gäller inte minst om stiftelsen ska dela ut bidrag eller stipendier. Dessa medel kommer i de flesta fall från utdelning på aktier och fonder, samt från ränteintäkter. En stiftelse som delar ut pengar för allmännyttiga ändamål bör framför allt ha aktier i sin portfölj.

En stiftelse måste nästan alltid ha kompetent kapitalförvaltning för att kunna bestå. Det finns många aktörer i den finansiella sektorn som kan bistå med detta. De kan också ge råd när du startar en stiftelse, samt hjälpa stiftelsen med bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisning, kontrolluppgifter och skattedeklaration.